Beginners Class Material

The 18 Steps Tai Chi Qigong, Taiji Qigong Shi Ba Shi